tisdag 19 juni 2018

Gräsgranskning

Idag har Therese och Calle från Melica*) varit här i Skog för att inventera växter på uppdrag av Länsstyrelsen.  Uppgiften är att göra ”Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden”.
Inventeringen är tänkt att göras vart tolfte år och syftar till att kontrollera och följa gräsmarkernas ”hälsotillstånd”. Man tittar på artsammansättning och kan på så sätt avgöra om en gräsmark håller sin status eller hotas av igenväxning eller annan förändring av karaktären.
En naturtyp som slåtterängen har en mängd signalarter. Arter som indikerar att marken under lång, lång tid använts som just slåtteräng. Bevarandet av slåtterängar med dess biologiska mångfald står högt på listan över skyddsvärd natur. Inventeringen skall alltså berätta om marken behåller sina höga värden över tid.
För stunden är jag inte orolig för att värdet har sjunkit. Snarare vet jag att igenväxning och trivialisering hejdats och att ängens karaktärsväxter åter intar sina positioner.
Hoppas att inventeringen berättar just det...

Bilden: Calle – just i färd med att examinera en sammetsdaggkåpa (Alchemilla glaucescens).

*) Melica är ett konsultföretag med natur, miljö och hållbarhet som plattform för sin verksamhet. Hemsida: melica.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar